Wednesday, October 2, 2019

असा पोटुशी पाऊस

असा पोटुशी पाऊस
शोधे मायेच अंगण
तिच्या लेकरांची दाटी
तिथे तिचं माहेरपण
तिच्या येण्याने अंगण
पुन्हा झाले लेकुरवाळे
इवल्या तृणांच्या पायी
साजे थेंबाचे गं वाळे
थेंबा थेंबांनी ती पापे
घेते मुक्या लेकारांचे
त्या लेकरांच्या कुशीत
गाती थवे पाखरांचे
आली माहेरवाशिण
तीच लिंबलोण करा
तिची वृक्षलतावल्ली
त्यांच लाडगोडं करा
चारमासाची पाहुणी
पुन्हा जाईल सासुरा
तिच्या लेकरांची तिने
तुझ्या हाती दिली धुरा
पोटच्या पोरा परी
त्यांचं संगोपन करा
मग पोटुशी पाऊस
तुझ्या येईल रे घरा....
मग पोटुशी पाऊस
पुन्हा येईल रे घरा....
-सत्यजित.

No comments:

Post a Comment